Ottoman-British Economic Functioning in XVII. Century İzmir

Authors

Keywords:

Ottoman, British, Trade, Izmir, Political Relations, Production

Abstract

The first industrial revolution in Europe took place in England. Having completed the industrial revolution in the early 1820s, England became unrivaled in Europe. With this development, important developments have occurred in economic functioning around the world. British political or economic relations with the Ottoman Empire date back to the sixteenth century. With the appointment of the English ambassador in 1593, these relations were furthered in a more systematic manner. Commercially, in the seventeenth century, the port of Izmir was an important base for the westward shipment of goods produced in Damascus-Halab and Anatolia. As the Ottoman Empire increased its influence in the Mediterranean as a commercial transit route, the French in the 16th century, and later the English and the Dutch, competed for concessions from the Ottoman Empire in order to take part in this basin of political and commercial civilisation.

References

Acıpınar, M. (2016). Osmanlı İmparatorluğu ve Floransa: Akdeniz’de ticaret, diplomasi ve korsanlık 1453-1599, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Aksoy, N. (2004). Rönesans İngiltere’sinde Türkler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Anmaç, E. (1992). Osmanlı-İngiliz ekonomik ilişkilerinin Batı Anadolu (Ege Bölgesi) halıcılığına etkisi ve 19. yüzyıldan başlayarak bu bölgede İngiliz sermayesi ile üretilen halıların kalite, renk ve desen özellikleri. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Arıkan, Z. (2003). Sır Paul Rycaut: Osmanlı İmparatorluğu ve İzmir, Osmanlı Araştırmaları, XXII, İstanbul, 109-139.

Baktır, H. (2017). Tükler- İngilizler: Tarihte ilk münasebetler. The Journal of Academic Social Science Studies, 63, Winter II, 169-179.

Beydilli, K. (1991). Avrupa. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, IV, 135-151.

Braudel, F. (1989). Akdeniz ve Akdeniz dünyası-I (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay). Eren Yayınları, İstanbul.

Braudel, F. (1990). Akdeniz ve Akdeniz Dünyası-II (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay). Eren Yayınları, İstanbul.

Bulut, M. (2000). XVII. Yüzyılda Osmanlılar ve Merkantilistler, Ekonomik Yaklaşım, 11(9), 23-35.

Bulut, M. (2000). XVII. Yüzyılda Osmanlılar ve Merkantilistler. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 11, 23-35.

Burian, O. (1951). Türk-İngiliz münasebetinin ilk yılları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, IX (1-2), 1-41.

Çakıcıoğlu, R. O. (2007). Levanten Kavramı ve Levantenler üzerine bir inceleme. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 22, 337-356.

Dinç, Z. (2020). Osmanlı Devleti’nde yabancı tüccarlar: Ankara örneği, http://www.academia.edu/3861387/Osmanl%C4%B1_Devletinde_Yabanc%C4%B1_T%C3%BCccarlar_Ankara_%C3%96rne%C4%9Fi (Erişim Tarihi: 10.08.2023).

Eldem, E. & Goffman, D. (2003). Bruce, Doğu ile Batı arasında Osmanlı Kenti Halep, İzmir ve İstanbul. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul Eylül.

Elibol, N. (2005). XVIII. yüzyıl Osmanlı dış ticaretiyle ilgili bazı değerlendirmeler. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, VI(1), 61-76.

Epstein, M. (1908). The early history of the levant company (Ph.D), London

Erdinç, Ö. (2015). 003 ve 03M numaralı düvel-i ecnebiye defterlerinin trankripsiyonu ve değerlendirmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Fayda, M. (1998). Ahidname. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, I, 535-536.

Goffman, D. (1995). İzmir ve Levanten dünya 1550-1650 (Çev. Ayşen Anadol-Neyyir Kalaycıoğlu), Tarih Vakfı Yurt Yayınları2, İstanbul Ekim.

Goffman, D. (2004). Osmanlı Dünyası ve Avrupa 1300-1700 (Ülkün Tansel). Kitap Yayınevi, İstanbul.

Gökbilgin, T. (1954). Konsolos. İslam Ansiklopedisi, 836-840.

Gürsoy, M. (1994). İzmir sanayinin geçmişi ve bugünü (Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı Anadolu Sempozyumu). Akademi Kitabevi, İzmir, 123-133.

İnalcık, H. (2000). İmtiyazat. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 22, 245-252.

İnalcık, H. (2000). Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve sosyal tarihi-I 1300-1600 (Çev. Halil Berktay), Eren Yayıncılık, İstanbul.

Kurat, A. N. (1953). Türk- İngiliz münasebetlerinin başlangıcı ve gelişimi (1553-1610), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

Kütükoğlu, M. (1974). Osmanlı- İngiliz iktisadi münasebetleri-I (1580-1838), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.

Kütükoğlu, M. (1988). Ahidname. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, I, 536-540.

Maclean, G. (2017). Doğu’ya yolcuğun yükselişi Osmanlı İmparatorluğu’nun İngiliz konukları (1580-1720)2, Çev. Dilek Şendil , Yapı Kredi Yayınları.

Martal, A. (2013). 17. yüzyılda İzmir: Bir Liman Şehri Olarak Yükselişi, Türk Deniz Ticareti Sempozyumu-V (Piri Reis), 83-90

Meram, A. K. (1969). Belgelerle Türk-İngiliz ilişkileri tarihi. Kitaş Yayınları, İstanbul.

Özcan, A. (2000). Osmanlı- İngiltere Münasebetleri, TDV, 22, 302-307.

Savaş, A. İ. (2002). Konsolos. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 26, 178-180.

Taş, H. (2004). XVII. yüzyılda Ankara. (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Taş, H. (2007). İhtisâb mukâta’ası verilerinin şehir ekonomisi açısından önemi Ankara Örneği. Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8(13), 409-436.

Uçan, Y. E. (2015). İngiltere himayesinde bir eğitim müessesesi: İzmir Evangelik Rum Okulu, The Journal of Academic Social Science Studies, N/36, Wınter II, 429-447.

Uzunçarşılı, İ. H. (1949). Ondokuzuncu asır başlarına kadar Türk- İngiliz münasebatına dair vesikalar, Belleten, VIII(51), 573-648.

Ülker, N. (1992). VIII. yüzyılın ikinci yarısında İzmir’deki İngiliz tüccarına dair ticari problemlerle ilgili belgeler. Belgeler, XIV(18), 261-319.

Ülker, N. (1994). XVII. ve XVIII. yüzyıllarda İzmir şehir tarihi (Ticaret Tarihi Araştırmaları), Akademik Kitabevi, İzmir.

Yıldız, M. (2012). İzmir levantenleri üzerine inceleme. Turan Stratejik Araştırmalara Merkezi Dergisi, IV(13), 36-54.

Yorulmaz, Ş. (1995). Tarih sürecinde bir zümre: Levantenler. DEU Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Türkiye Tarihi Araştırmalar Dergisi 2(4-5), 129-136.

Published

2023-12-31

How to Cite

SEYYAR, M. (2023). Ottoman-British Economic Functioning in XVII. Century İzmir. Journal of Academic Analysis, 1(1), 32–45. Retrieved from https://jacanalysis.com/index.php/pub/article/view/3