German Influence on the Military Development of the Ottoman Empire, 1878-1914

Authors

Keywords:

Ottoman Empire, German Empire, Military Relations

Abstract

The Ottoman Empire and the German Empire drew closer after the 1878 Berlin Congress due to their political and military interests. The Germans sought to gain influence in the Middle East to establish political power against the English, French, and Russians. Meanwhile, the Ottoman Empire aimed to avoid isolation and approached the Germans for military development. However, as the process leading to World War I unfolded, the Ottoman Empire found itself compelled to enter the war due to the influence of German loans and military assistance. Substantial loans were obtained for military equipment, and most of these debts were inherited by the Republic of Turkey. Major projects such as the Baghdad Railway and the Hejaz Railway in the early 20th century had both military and political origins. Through these projects, the Ottoman Empire intended to strengthen its central administration in Arab lands and facilitate rapid military mobilization. However, due to obstacles posed by other Western powers, these projects did not achieve their full potential. Nevertheless, the Ottoman Empire fell under German influence in the military sphere. This study focuses on the military aspects of the convergence between the two countries, drawing on archival sources and scholarly works.

References

Akhund, N. (2014). Stabilizing a crisis and the Mürzsteg Agreement of 1903: International efforts to bring peace to Macedonia, Identity, Loyalty, State: The Balkans in and after the Ottoman Empire. The Hungarian Historical Review, 3(3), 587-608.

Alkan, N. (2020). Goltz, Wilhelm Colmar von der (1843-1916). Ankara: Türk Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.

Alp, T. N. (1993). Tarih boyunca Türk toplumunda silah kavramı ve Osmanlı imparatorluğunda kullanılan silahlar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Armaoğlu, F. (1997). 19. yüzyıl siyasi tarihi (1789-1914). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Çöklü, Ş. (2014). I. Meşrutiyetʹten Cumhuriyet'e asker alma usulleri (ahz-ı asker). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.

Earle E. M. (1972). Bağdat Demiryolu Savaşı. İstanbul: Milliyet Yayınları.

Gencer, M. (2014). The Congress of Berlin (1878) in context of the Ottoman‐German relations. Tarihin Peşinde‐Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12, 293-313.

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı, (1978). Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi III. Cilt (1793-1908). Ankara: Genelkurmay Basımevi.

Goltz, C. V. D. G. (2012). Yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı-Alman ilişkileri “Golç Paşa’nın hatıratı (Hazırlayan: Faruk Yılmaz). İstanbul: İz Yayıncılık.

Güran, T. (2014). 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisi üzerine araştırmalar. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

İslam Ansiklopedisi, (2023). https://islamansiklopedisi.org.tr/elviye-i-selase (Erişim Tarihi: 08.10.2022).

Kanberoğlu, N. (2018). Osmanlı Devleti’nin II. Meşrutiyet Dönemi Demiryolu Politikaları 1908-1914. Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi/ International Journal of Historical Researches, 3, 158-187.

Karal, E., Z. (1995). Osmanlı Tarihi. VIII. Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Krupp Topu, (1885). http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/91184---0004.jpg (Erişim Tarihi: 08.10.2022).

Kummer, M. V. (2011) Deutsche prasenz am bosporus boğaziçi’ndeki Almanya, İstanbul: Mas Matbaacılık.

Langer, W., L. (1925). The American historical review. Oxford University Press on behalf of the American Historical Association, 31(1), 58.

Ludwig, E. (1926). Wilhelm Der Zweite, Berlin, Eernst Rowohlt Verlag.

Marriot, J.A. A & Robertson, C. G. (1917). The evolution of Prussia. Oxford at the Clarendon Press, Oxford University Press.

Massie R., K. (1995). Dretnot İngiltere, Almanya ve yaklaşan savaşın ayak sesleri (Mehmet Harmancı Çev.). İstanbul: Sabah Kitapları.

Morgenthau H. (2017). ‎Secrets of the Bosphorus, Essex, Anchor Press Ltd.

Ortaylı, İ. (1981). İkinci Abdülhamit döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Alman nüfuzu. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No: 479.

Sert, S. (2021). Asakir-i zaptiyeden jandarmaya: Osmanlı kamu düzeninde mahalli asayiş ve emniyetin korunmasında güvenlik kurumu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 40(70).

Simavi, L. (2006). Osmanlı sarayının son günleri. İstanbul, Pegasus Yayınları.

Steinberg, J. (2020). Bismarck. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Tabakoğlu, A. (2018). Türkiye iktisat tarihi. İstanbul: Dergâh Yayınları.

The American Journal of International Law, (1908). Supplement: Official Documents.2(4), 403-422.

Türk, F. (2012). Türkiye ile Almanya arasındaki silah ticareti 1871-1914. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Uysal, M. A. (2015). Hüseyin Avni Paşa (1820-1876). Ankara, Türk Tarih Kurumu.

Yıldırım, Z. (2020). XIX. yüzyılda Dicle-Fırat üzerinde siyaset: Osmanlı-İngiltere nüfuz mücadelesi. BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4).

Yılmaz, F. (2011). Berlin-Bağdat, İstanbul, İz Yayıncılık.

Published

2023-12-31

How to Cite

BALI, Y., & TOPRAK, S. (2023). German Influence on the Military Development of the Ottoman Empire, 1878-1914. Journal of Academic Analysis, 1(1), 66–85. Retrieved from https://jacanalysis.com/index.php/pub/article/view/7